• خوراک ماهی قزل آلا رنگین‌کمان

ما در مجموعه تولید کننده خوراک آبزیان آتلانتیک خوراک انواع ماهی را برای شما پرورش دهندگان ماهی عزیز تولید کرده و در بسته بندی های 25 کیلویی در اختیار شما عزیزان قرار میدهیدم.

تمرکز جدی بر روی کیفیت خوراک ماهی قزل آلا و توجه به سود اقتصادی برای آبزی پروران باعث شده که شرکت Atlantic گزینه ی برتر برای پرورش‌دهندگان قزل آلا باشد. با برخورداری از کارشناسان متخصص در زمینه ی تغذیه ماهی قزل آلا، ما از دانش خود برای تولید خوراکی با اندازه مناسب و ارزش غذایی بالا استفاده می‌کنیم.

 • جدول آنالیز خوراک ماهی قزل آلا

  در جدول زیر ویژگی های خوراک ماهی قزل آلا در همه اندازه درج شده است

SFT0
فرم خوراک کرامبل
وزن ماهی(gr) <0/3
اندازه خوراک (mm) 0/3-0/5
خاکستر(%) 9-13
رطوبت(%) 7-10
فیبر خام(%) 1/5-3
چربی(%) 12-15
پروتئین خام(%) 50-52
فسفر(%) 1-1/5
SFT1
فرم خوراک کرامبل
وزن ماهی(gr) 0/3-1
اندازه خوراک(mm) 0/5-0/9
خاکستر(%) 9-13
رطوبت(%) 7-10
فیبر خام(%) 1/5-3
چربی (%) 12-15
پروتئین خام(%) 50-52
فسفر(%) 1-1/5
SFT2
فرم خوراک کرامبل
وزن ماهی(gr) 1-2
اندازه خوراک(mm) 0/9-1/4
خاکستر(%) 9-13
رطوبت(%) 7-10
فیبر خام(%) 1/5-3
چربی (%) 12-15
پروتئین خام(%) 50-52
فسفر(%) 1-1/5
SFT3
فرم خوراک نیمه شناور
وزن ماهی (gr) 2-4
اندازه خوراک(mm) 1/5±0/2
خاکستر(%) 9-13
رطوبت(%) 7-10
فیبر خام(%) 1/5-3
چربی (%) 12-15
پروتئین خام(%) 48-50
فسفر(%) 1-1/5
SFT4
فرم خوراک نیمه شناور
وزن ماهی (gr) 4-8
اندازه خوراک(mm) 2±0/2
خاکستر(%) 9-13
رطوبت(%) 7-10
فیبر خام(%) 1/5-3
چربی (%) 12-15
پروتئین خام(%) 48-50
فسفر(%) 1-1/5
SFT5
فرم خوراک نیمه شناور
وزن ماهی (gr) 8-15
اندازه خوراک(mm) 2/5±0/2
خاکستر(%) 9-13
رطوبت(%) 7-10
فیبر خام(%) 1/5-3
چربی خام(%) 12-15
پروتئین خام(%) 48-50
فسفر(%) 1-1/5
FFT1
فرم خوراک شناور
وزن ماهی (gr) 15-25
اندازه خوراک(mm) 3±0/3
خاکستر(%) 7-11
رطوبت(%) 7-10
فیبر خام(%) 2-4
چربی (%) 13-17
پروتئین خام(%) 42-46
فسفر(%) 1-1/5
FFT2
فرم خوراک شناور
وزن ماهی (gr) 25-50
اندازه خوراک(mm) 4±0/3
خاکستر(%) 7-11
رطوبت(%) 7-10
فیبر خام(%) 2-4
چربی (%) 13-17
پروتئین خام(%) 42-46
فسفر(%) 1-1/5
GFT1
فرم خوراک شناور
وزن ماهی (gr) 50-120
اندازه خوراک(mm) 5±0/3
خاکستر(%) 7-11
رطوبت(%) 7-10
فیبر خام(%) 2-4
چربی(%) 14-17
پروتئین خام(%) 38-42
فسفر(%) 1-1/5
GFT2
فرم خوراک شناور
وزن ماهی (gr) 120-250
اندازه خوراک(mm) 6±0/5
خاکستر(%) 7-11
رطوبت(%) 7-10
فیبر خام(%) 2-4
چربی (%) 14-17
پروتئین خام(%) 38-42
فسفر(%) 1-1/5
GFT3
فرم خوراک شناور
وزن ماهی (gr) 250-500
اندازه خوراک(mm) 7/5±0/5
خاکستر(%) 7-11
رطوبت(%) 7-10
فیبر خام(%) 2-4
چربی (%) 14-17
پروتئین خام(%) 38-42
فسفر(%) 1-1/5
GFT3
فرم خوراک شناور
وزن ماهی (gr) >500
اندازه خوراک(mm) 8/5±0/5
خاکستر(%) 7-11
رطوبت(%) 7-10
فیبر خام(%) 2-4
چربی (%) 14-17
پروتئین خام(%) 38-42
فسفر(%) 1-1/5
BFT
فرم خوراک شناور
وزن ماهی (gr) >1000
اندازه خوراک(mm) 9/5±0/5
خاکستر(%) 7-11
رطوبت(%) 7-10
فیبر خام(%) 1-3
چربی(%) 14-16
پروتئین خام(%) 42-46
فسفر(%) 1-1/5
 • ویژگی‌های خوراک قزل آلا شرکت آتلانتیک

 • بهره‌گیری از بهترین مواد اولیه با نهایت حساسیت و دقت
 • به‌کارگیری جدیدترین تحقیقات علمی در زمینه ی فرمولاسیون خوراک
 • آنالیز دقیق خوراک با استفاده از روش‌های نوین جیره نویسی
 • حفظ کیفیت آب به دلیل درصد جذب بالای ترکیبات خوراک و کاهش سطح فضولات
 • حاوی ترکیبات محرک سیستم ایمنی و محرک رشد
 • استفاده از حداقل مواد ضد تغذیه‌ای در خوراک
 • به‌کارگیری انواع ترکیبات گیاهی و همچنین طعم دار بودن خوراک
 • کاهش چشمگیر ضریب تبدیل خوراک (FCR)
 • استمرار و ثبات کیفیت خوراک
 • جدول میزان خوراک دهی ماهی قزل آلا

  در جدول زیر به میزان خوراک ماهی را در همه اندازه میپردازیم

دمای آب (درجه سانتی گراد)
وزن ماهی (گرم) نوع خوراک 20>              32< دفعات خوراک دهی
0/2-5/0 آغازین 000 بر اساس اشتهای ماهی 15-10
5/0-2 آغازین 00 10-8
5-2 آغازین 0 7-6
7-5 آغازین 1 6-5
15-7 آغازین 2 6-5
25-15 رشد 1 5-4
75-25 رشد 2 5-4
150-75 پرواری 1 5-4
300-150 پرواری 2 4-3
500-300 پرواری 3 3-2
750-500 پرواری 4 3-2
1000-750 پرواری 4 3-2
1500-1000 پرواری 4 3-2
2000-1500 پرواری 5 3-2
3000-2000 پرواری 5 3-2
مولد 3-2
دمای آب (درجه سانتی گراد)
وزن ماهی (گرم) نوع خوراک  6 دفعات خوراک دهی
0/2-5/0 آغازین 000 2/55 15-10
5/0-2 آغازین 00 2/34 10-8
5-2 آغازین 0 1/98 7-6
7-5 آغازین 1 1/86 6-5
15-7 آغازین 2 1/65 6-5
25-15 رشد 1 1/50 5-4
75-25 رشد 2 1/69 5-4
150-75 پرواری 1 1/41 5-4
300-150 پرواری 2 1/29 4-3
500-300 پرواری 3 1/21 3-2
750-500 پرواری 4 1/14 3-2
1000-750 پرواری 4 1/04 3-2
1500-1000 پرواری 4 0/93 3-2
2000-1500 پرواری 5 0/86 3-2
3000-2000 پرواری 5 0/74 3-2
مولد 0/37 3-2
دمای آب (درجه سانتی گراد)
وزن ماهی (گرم) نوع خوراک  8 دفعات خوراک دهی
0/2-5/0 آغازین 000 3/20 15-10
5/0-2 آغازین 00 2/96 10-8
5-2 آغازین 0 2/56 7-6
7-5 آغازین 1 2/34 6-5
15-7 آغازین 2 1/95 6-5
25-15 رشد 1 1/75 5-4
75-25 رشد 2 2/14 5-4
150-75 پرواری 1 1/79 5-4
300-150 پرواری 2 1/66 4-3
500-300 پرواری 3 1/54 3-2
750-500 پرواری 4 1/26 3-2
1000-750 پرواری 4 1/20 3-2
1500-1000 پرواری 4 1/13 3-2
2000-1500 پرواری 5 1/09 3-2
3000-2000 پرواری 5 0/99 3-2
مولد 0/44 3-2
دمای آب (درجه سانتی گراد)
وزن ماهی (گرم) نوع خوراک 10 دفعات خوراک دهی
0/2-5/0 آغازین 000 3/65 15-10
5/0-2 آغازین 00 3/45 10-8
5-2 آغازین 0 2/92 7-6
7-5 آغازین 1 2/50 6-5
15-7 آغازین 2 2/15 6-5
25-15 رشد 1 1/90 5-4
75-25 رشد 2 2/65 5-4
150-75 پرواری 1 2/49 5-4
300-150 پرواری 2 1/99 4-3
500-300 پرواری 3 1/75 3-2
750-500 پرواری 4 1/53 3-2
1000-750 پرواری 4 1/46 3-2
1500-1000 پرواری 4 1/29 3-2
2000-1500 پرواری 5 1/14 3-2
3000-2000 پرواری 5 1/04 3-2
مولد 0/53 3-2
دمای آب (درجه سانتی گراد)
وزن ماهی (گرم) نوع خوراک  12 دفعات خوراک دهی
0/2-5/0 آغازین 000 4/23 15-10
5/0-2 آغازین 00 4/15 10-8
5-2 آغازین 0 3/45 7-6
7-5 آغازین 1 2/96 6-5
15-7 آغازین 2 2/50 6-5
25-15 رشد 1 2/15 5-4
75-25 رشد 2 2/75 5-4
150-75 پرواری 1 2/55 5-4
300-150 پرواری 2 2/09 4-3
500-300 پرواری 3 1/88 3-2
750-500 پرواری 4 1/61 3-2
1000-750 پرواری 4 1/50 3-2
1500-1000 پرواری 4 1/36 3-2
2000-1500 پرواری 5 1/26 3-2
3000-2000 پرواری 5 1/17 3-2
مولد 0/66 3-2
دمای آب (درجه سانتی گراد)
وزن ماهی (گرم) نوع خوراک 14 دفعات خوراک دهی
0/2-5/0 آغازین 000 5/00 15-10
5/0-2 آغازین 00 4/66 10-8
5-2 آغازین 0 4/5 7-6
7-5 آغازین 1 3/59 6-5
15-7 آغازین 2 2/95 6-5
25-15 رشد 1 2/55 5-4
75-25 رشد 2 3/49 5-4
150-75 پرواری 1 3/19 5-4
300-150 پرواری 2 2/80 4-3
500-300 پرواری 3 2/60 3-2
750-500 پرواری 4 2/20 3-2
1000-750 پرواری 4 1/90 3-2
1500-1000 پرواری 4 1/64 3-2
2000-1500 پرواری 5 1/46 3-2
3000-2000 پرواری 5 1/34 3-2
مولد 0/78 3-2
دمای آب (درجه سانتی گراد)
وزن ماهی (گرم) نوع خوراک  16 دفعات خوراک دهی
0/2-5/0 آغازین 000 5/70 15-10
5/0-2 آغازین 00 4/89 10-8
5-2 آغازین 0 4/10 7-6
7-5 آغازین 1 3/65 6-5
15-7 آغازین 2 3/03 6-5
25-15 رشد 1 2/60 5-4
75-25 رشد 2 3/52 5-4
150-75 پرواری 1 3/25 5-4
300-150 پرواری 2 2/87 4-3
500-300 پرواری 3 2/70 3-2
750-500 پرواری 4 2/31 3-2
1000-750 پرواری 4 2/20 3-2
1500-1000 پرواری 4 1/93 3-2
2000-1500 پرواری 5 1/76 3-2
3000-2000 پرواری 5 1/64 3-2
مولد 0/95 3-2
دمای آب (درجه سانتی گراد)
وزن ماهی (گرم) نوع خوراک  18 دفعات خوراک دهی
0/2-5/0 آغازین 000 4/70 15-10
5/0-2 آغازین 00 4/25 10-8
5-2 آغازین 0 3/49 7-6
7-5 آغازین 1 2/99 6-5
15-7 آغازین 2 5/56 6-5
25-15 رشد 1 2/17 5-4
75-25 رشد 2 2/83 5-4
150-75 پرواری 1 2/60 5-4
300-150 پرواری 2 2/12 4-3
500-300 پرواری 3 1/91 3-2
750-500 پرواری 4 1/74 3-2
1000-750 پرواری 4 1/54 3-2
1500-1000 پرواری 4 1/44 3-2
2000-1500 پرواری 5 1/30 3-2
3000-2000 پرواری 5 1/21 3-2
مولد 0/71 3-2
دمای آب (درجه سانتی گراد)
وزن ماهی (گرم) نوع خوراک 20>              32< دفعات خوراک دهی
0/2-5/0 آغازین 000 بر اساس اشتهای ماهی 15-10
5/0-2 آغازین 00 10-8
5-2 آغازین 0 7-6
7-5 آغازین 1 6-5
15-7 آغازین 2 6-5
25-15 رشد 1 5-4
75-25 رشد 2 5-4
150-75 پرواری 1 5-4
300-150 پرواری 2 4-3
500-300 پرواری 3 3-2
750-500 پرواری 4 3-2
1000-750 پرواری 4 3-2
1500-1000 پرواری 4 3-2
2000-1500 پرواری 5 3-2
3000-2000 پرواری 5 3-2
مولد 3-2
 • دانستنی های خوراک ماهی قزل آلا و ماهی قزل آلا

ماهی قزل‌آلا یکی از معروف‌ترین گونه‌های ماهیان سردآبی است که در اکثر مناطق جهان یافت می‌شود. این ماهی از خانواده سماقیان (Salmonidae) و جنس اونکورها (Oncorhynchus) است. در زیر مطالبی درباره ماهی قزل‌آلا آورده شده است:

مشخصات فیزیکی: ماهی قزل‌آلا دارای بدنی باریک و بلند با زیر بغل‌های کوتاه است. رنگ بدن این ماهی معمولاً طلایی یا نقره‌ای است و بر روی بدن دارای نقاط تیره‌ای است. اندازه معمولی ماهی قزل‌آلا می‌تواند از 30 تا 80 سانتیمتر وزن آن نیز ممکن است تا چند کیلوگرم باشد.

زیستگاه: ماهی قزل‌آلا اصلی‌ترین زیستگاه‌هایش را در آبهای سرد و شفاف میان دسته‌های رودخانه‌ای و دریایی دارد. این ماهی به آب‌های شیرین و شور هم سازگاری دارد.

تغذیه: قزل‌آلا به طور اساسی از ماهی‌های چرخه‌ای و جلبک‌ها تغذیه می‌کند. در مراحل مختلف زندگی، می‌تواند از حشرات، ماهی‌های کوچک و حتی ماهی‌های ماهیگیری نیز تغذیه کند.

مهاجرت: ماهی قزل‌آلا معمولاً برای تخم‌ریزی به رودخانه‌ها مهاجرت می‌کند. پس از تخم‌گذاری، جوانه‌ها به دریا مهاجرت می‌کنند تا در محیط دریایی رشد کنند.

مزایا و کاربردها: قزل‌آلا یکی از مهمترین ماهیان پرورشی است و به دلیل گوشت خوش‌طعم و پر از پروتئین، اسیدهای چرب امگا ۳ و ویتامین D مورد توجه قرار دارد. علاوه بر استفاده به عنوان غذا، ماهی قزل‌آلا نیز به عنوان یک موضوع ورزشی برای ماهیگیری و تفریح محبوب است.

حفاظت و پرورش: به دلیل محبوبیت بالا و صید فراوان، حفاظت از جمعیت ماهی قزل‌آلا در طبیعت و پرورش آن در مزارع ماهی مورد توجه قرار گرفته است. برنامه‌های مدیریت منابع طبیعی برای حفظ جمعیت‌های وحشی و پرورش ماهی قزل‌آلا برای تأمین نیازهای غذایی انسانی در حال اجرا هستند.

تأثیرات محیطی: افزایش تولید ماهی قزل‌آلا در مزارع ماهی ممکن است منجر به مشکلات زیست‌محیطی مانند آلودگی آب‌ها، تغییر در جریان آب و کاهش تنوع زیستی گردد. بنابراین، مدیریت صحیح و پایدار این مزارع ضروری است تا تأثیرات منفی بر محیط زیست کاهش یابد.

ماهی قزل‌آلا به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع غذایی ورزشی و صنعتی در بسیاری از کشورها شناخته شده است و اهمیت زیادی در اقتصاد و تأمین غذا دارد.

  خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما