خوراک ماهی سی باس

ماهی سی باس

مزارع پرورش ماهی سی باس در قفس به‌طور گسترده در خلیج‌فارس تأسیس‌شده اسـت. شرکت Atlantic به‌صورت پیشرفته، اهدافی ازجمله تولید خـوراک با کیفیـت و با تمـرکـز بر عملکرد اقتصادی پرورش‌دهندگان در سر داشته اسـت. بـا در نظـر گـرفتـن کـل چــرخه زنـدگـی ایــن مــاهــی در دریا (از لارو تا ماهی پرواری) ما دامنهٔ گسترده‌ای از خوراک را ارائه می‌دهیم. محصولات ما برای تأمـین نیازهای ماهی در مراحل مختلف زندگی در شرایط محیطی و پرورشی طراحی شده‌اند.

ویژگی‌های خوراک ماهی سی باس شرکت آتلانتیک

 بهره‌گیری از بهترین مواد اولیه با نهایت حساسیت و دقت

به‌کارگیری جدیدترین تحقیقات علمی در زمینه ی فرمولاسیون خوراک

تعیین دقیق نیازهای غذایی ماهی در مراحل مختلف رشد و فرموله کردن خوراک با استفاده از روش‌های نوین جیره نویسی

حاوی ترکیبات محرک سیستم ایمنی و محرک رشد

حاوی ترکیب کاملی از ویتامین‌ها، مواد معدنی و آمینواسیدها

استفاده از حداقل مواد ضد تغذیه‌ای در خوراک

کاهش چشمگیر ضریب تبدیل خوراک (FCR)

SFB0
فرم خوراککرامبل
وزن ماهی(gr)0/3-0/5
اندازه خوراک(mm)0/3-0/7
خاکستر9-13
رطوبت7-10
فیبر خام1-2
چربی خام9-12
پروتئین خام52-54
SFB1
فرم خوراککارامبل
وزن ماهی(gr)3-5
اندازه خوراک(mm)0/7-1/5
خاکستر9-13
رطوبت7-10
فیبر خام1-2
چربی خام9-12
پروتئین خام52-54
SFB2
فرم خوراککرامبل
وزن ماهی(gr)5-10
اندازه خوراک(mm)1/5-2/2
خاکستر9-13
رطوبت7-10
فیبر خام1-2
چربی خام9-12
پروتئین خام52-54
FFB1
فرم خوراکآهسته فرو رونده
وزن ماهی(gr)10-20
اندازه خوراک(mm)2/5±0/2
خاکستر9-12
رطوبت7-10
فیبر خام3
چربی خام11-13
پروتئین خام48-50
FFB2
فرم خوراکآهسته فرو رونده
وزن ماهی(gr)20-50
اندازه خوراک(mm)3±0/2
خاکستر9-12
رطوبت7-10
فیبر خام3
چربی خام11-13
پروتئین خام48-50
GFB1
فرم خوراکآهسته فرو رونده
وزن ماهی<0/3(gr)
اندازه خوراک0/3-0/5 (mm)
خاکستر7-11
رطوبت7-10
فیبر خام1-3
چربی خام12-14
پروتئین خام54-56
GFB2
فرم خوراکآهسته فرو رونده
وزن ماهی150-250(gr)
اندازه خوراک5±0/3 (mm)
خاکستر9-12
رطوبت7-10
فیبر خام3-4
چربی خام14-16
پروتئین خام42-46
GFB3
فرم خوراکآهسته فرو رونده
وزن ماهی250-500(gr)
اندازه خوراک6/5±0/4 (mm)
خاکستر9-12
رطوبت7-10
فیبر خام3-4
چربی خام15-18
پروتئین خام40-44
GFB3
فرم خوراکآهسته فرو رونده
وزن ماهی>500(gr)
اندازه خوراک9±0/5 (mm)
خاکستر9-12
رطوبت7-10
فیبر خام3-4
چربی خام15-18
پروتئین خام40-44
GFB3
فرم خوراکآهسته فرو رونده
وزن ماهی>1000(gr)
اندازه خوراک10±0/5 (mm)
خاکستر8-12
رطوبت10
فیبر خام4
چربی خام16
پروتئین خام42

    خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما